+46 703 12 93 25 hilding@hsmiljo.se

Verksamhet

Ett urval av vad jag gör och kan hjälpa till med. Ring eller maila mig om du har frågor eller vill veta mer.

Miljöinventering av byggnader inför exempelvis rivning

Inventering och provtagning

Uppföljning efter sanering

Redovisning till myndigheter

Photo by Mikael Tigerström
Photo by chrisfp @ flickr

Miljökonsekvensbeskrivningar och ansökan
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Samrådsmöten

Myndighetskontakter

Miljökonsekvensbedömning

Utför riskutredningar

Photo by norue @ flickr

Undersökning av förorenad mark

Fältmätningar med XRF-teknik och PID-teknik

Med XRF-instrument undersöks innehållet av metaller och med PID-mätning kan innehållet av flyktiga kolväten som bensin och lösningsmedel mätas.

Kvalitetsrevisioner på laboratorier genom SWEDAC

 

Photo by Daniel Sjöström
Photo by Dave Crosby

Utför periodiska besiktningar

Bullermätningar

Photo by David Kutschke